Busckarkivets indhold marts 2020
Denne registrant erstatter en ældre registrant fra 2010.
Busckarkivet opbevares hos undertegnede
Steen Busck, Toftefaldet 5, 8240 Risskov,
tlf. +45 30318066,
e-mailadresse: steenbusck@outlook.dk,
og vil efter min død overgå til min søn Jens Gunni Busck.
Jeg overtog i 1994 arkivet efter dets grundlægger, min faster Ria Gravsholt Lervad, født Busck (1904-1994). Hun udgav i 1975 på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck med støtte fra forlagets chef Helge Busck Bogen om slægten Busck, der rummer slægtstavler over hjulmand Ole Andersen Busck (1699-1788) og hans efterslægt. Bogens slægtstavler er indtastet og opdateres løbende af min bror Gunni Busck (f. 1946) på hjemmesiden Busck-familien. Alle medlemmer af slægten opfordres til at indsende oplysninger om de yngste slægtled og eventuelle rettelser og tilføjelser til de ældre til ham på adressen gunni@humleby.dk.

Arkivet er i hovedsagen blevet til under Rias store arbejde med slægtsbogen, der byggede på oplysninger, som var indsamlet af hendes nevø Leif Busck-Jensen (1925-1956). Rias søster, Leifs mor Ingeborg Busck-Jensen (1902-1998) og mange andre har bidraget til arkivets samling af breve m.v. Leifs søster Britta Busck Andersen (f. 1929) har overtaget sin mors arkiv, der rummer meget også om de ældre slægtled. Efter Rias død har Busckarkivet fået tilført en del bøger og billeder, men ellers ikke meget. Vigtigst er oplysninger, som Brittas datter Inge Busck Andersen (f. 1958) har fundet om Ole Andersen Buscks forældre, som boede i Buskerød i Väsby sogn ved Höganäs i Skåne. Herfra stammer navnet Busck.
Arkivets indhold er langt fra ligeligt fordelt på hele Ole (Oluf) Andersen Buscks efterslægt.
Ria har i sin bog inddelt slægten i tre linjer:
Brøndby-Bojesen linjen, hvis stamfar var pastor Gunni Busck i Brøndbyvester (1798-1869),
Benzonseje-linjen, hvis stamfar var Gunni Buscks yngre bror, godsejer August Busck på Benzonseje, nu Risbyholm, mellem Roskilde og Køge,
og Oluf Busck-linjen, hvis stamfar var Gunnii Olsen Buscks yngre bror Oluf.
Af de tre linjer fylder Brøndbylinjen, som ovennævnte Ingeborg, Leif, Ria og jeg tilhører, mest i arkivet, Benzonsejelinjen betydeligt mindre og Oluf Buscklinjen næsten intet. Inden for Brøndbylinjen er det Johannes Busck (1841-1916) og hans efterkommere, der fylder mest, og blandt dem igen Asta og Gunni Busck (1875-1936) og deres efterkommere. Der ligger forholdsvis lidt fra Rias søskende. Deres efterkommere har ikke indleveret meget til arkivet, og det er godt. Jeg har begrænset plads, og det vil min søn Jens også have. Desuden har tingene større chance for at blive brugt, hvor de ligger. Det er meget begrænset, hvad jeg gennem årene har haft af henvendelser om Busckarkivet. Jeg foreslår derfor, at hver gren fra og med 7. slægtled (Ria Gravsholt Lervads) beholder sit, Jeg indlemmer således ikke mine forældres, mit eget og mine søskendes fyldige arkiver. Men Busckarkivet modtager gerne arkivalier eller kopier af sådanne fra de første seks slægtled.
For at bevare indholdet af materialet så tilgængeligt som muligt har jeg skrevet fire kildenære fremstillinger af Brøndbylinjens vigtigste personers historie. De har følgende titler:

Præsten Gunni Busck 1798-1869 (57 s.),

Johannes Busck, tømrer, landmand og idealist 1841-1916 (58 s.),

Asta og Gunni Busck, en fisker og hans kone 1875-1936 (68 s.) samt

Bunde Refslund, Johannes Busck og Hans Andersen, to sønderjyder og en sjællænder i kamp for danskheden (36 s.)

Arkivet er ordnet i slægtled efter de samme principper, som Ria har anvendt i sin slægtsbog. Slægter, som Busckerne er blevet gift ind i, registreres samlet under det slægtled, hvor ægteskabet er indgået. Andre grene end ”Brøndbylinjen” fra og med Johannes Busck registreres samlet uden for denne gren af ”Brøndbylinjen”. De numre, der undertiden er påført arkivalierne, er hentet fra slægtsbogen. Der findes desuden materiale til den ældre slægts historie på Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek. Dette materiale omtales i registranten under de pågældende personer.
1., 2. og 3. slægtled (Ole Andersen, Mathias Olsen og Gunni Olsen Busck)

1. Inge Busck Andersens oplysninger om Ole Andersen Busck (1699-1788) og hans forældre Anders Jeppasson (f. 1659) og Anna Andersdotter, der begge var født 1659, da Skåne lige var tabt til Sverige. De var begge danske. Han kunne læse dansk, står der i katekisationslängden fra Väsby sogn 1698, og deres datter Anna på 13 kunne både læse og skrive dansk.

2. Brev af 4.5.1928 fra Personalhistorisk Institut, Kultorvet 4, Kbh. til læge Gunni Busck (1872-1964) med delvist fejlagtige oplysninger om dennes ældste slægt.
3. Notater af Ria.
4. Leifs notater om Mathias Olsen Busck (1739-1802) og hustru.
5. Karen Busck-Lorentsens notater om Just Ludvigsen m.m.
6. Leifs notater om Peder Olsen Busck.
7. Leifs notater om Peder Bech og hustru.
8. Leifs notater om Ole Andersen Busck.
9. Leifs og Rias notater om Just Ludvigsen m.m.
10. Leifs notater 1942 om Gunni Olsen Busck (1765-1821).
11. Leifs notater om Gunni Olsen Buscks bror Oluf Busck.

Trykt materiale:
Jørgen Duus: Silhuetter. Skygger på væggen (Nyt nordisk forlag. Arnold Busck, København 1998) med nedennævnte silhuetklip

Billeder:
Malet portræt af Dorothea Busck, f. Ludvigsen (usigneret og udateret, nok efter 1821) (skænket til arkivet af Bente Busck Lorentsen (1961-))
Mindre kopier af samme.
Små kopier af tysksprogede stik fra Gunnii Busck til hans hustru Dorothea.
Foto af smørgrosserer Gunni Buscks (1840-1920) gravsten på Assistens, flankeret af gravsten over hans far August (1806-1869) og farfar Gunnii Olsen Busck (1766-1821) (foto 2001 v. G. Busck, f. 1946).
Kopier Silhuetklip i ovale rammer af Just Ludvigsen (1742-1818) og hustru, udført af Joachim Weitlandt 1788.
Foto af Just Ludvigsens gravsten på Assistens kirkegård.
Stik af skibet ”Dorothea”, tilhørende Just Ludvigsen (med fotokopier).
Pap med fotos af Oluf Buscks efterkommere af slægterne Ahrensen og Mohr (se Benzonsejelinjen).

I Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling findes 7 pakker med nummeret 2276,2, I-VII, som kan bestilles via bibliotekets søgningssystem Rex. De rummer efterladenskaber fra slægterne Ludvigsen, Busck og Homann, bl.a. følgende personer Ludvig Justesen (1708-79) og hustru Inger Marie Hegelund (1708-79), Just Ludvigsen (1742-1818) og hustru Mette Birgitte Traberg samt Gunni Olsen Busck (1765-1821). Materialet er gennemgået og et notat henlagt i Busckarkivet.
4. slægtled “Brøndbylinjen”: Gunni Busck (1798-1869) m. svigerfamilie Bech

1. Leifs uddrag af Elvius’ præstehistorie s. 79
2. Leifs notater af kirkebøger om G. Busck og hustru
3. G.B.’s selvbiografi på latin 1824 (Vitæ Candidatorum i sjæll. bispearkiv)
4. Uddrag af kaldsbrev til Stigsbjergby 1824
5. G.B.’s optegnelse om familien 1860
6. Breve 1864, 1866, 1867, 1868 og 1869 fra G.B. til hans søn Johannes
7. Brev 1869 til sønnen Julius
8. Juliane Marie Bechs dåbsattest 1815
9. Juliane Marie Bechs bibel med optegnelse om familien.
10. Brev 1869 fra Juliane M. Busck til søsteren Nanny Bech
11. Brev 1885 fra Juliane M. Busck til børnebørnene Ingeborg og Gunni
12. Brev 1892 fra Juliane M. Busck til sønnedatteren Julie Busck (f.1877)
13. Digt af Welhaven 1889 (?) om Juliane M. Busck
14. Ord af Jonas Lie om Juliane M. Busck
15. Aftensang af tante Mally (?)
16. Afskrift af G.B.’s skøde på Strandlyst 1854
17. Brev 1859 til G.B. fra enkedronning Caroline Amalie
18. Udskrift af Træk fra Brøndbyvester i Tredserne om bl.a. Ernst Trier
19. Meddelelse 1869 fra grosserer Gunni Busck om faderens død
20. Salmer ved Gunni Busck’s jordefærd
21. Juliane Maries optegnelse om sin afdøde mand 1869
22. Grundtvigs mindedigt om Gunni Busck.
23. Augustamors ”Minder fra Gunni Busck’s hjem”
24. Gunni Busck’s descendens ved dep.chef Gunni Busck-Nielsen
25. Salmer ved Julie (Juliane Marie) Buscks jordefærd 1896
26. Leifs og Rias optegnelser om slægterne Bech og Callisen
27. Slægtstavle over Herman Bech og Marie Amalie Callisens descendenter
28. "Nanny", lille bog med optegnelser af Nanny Bech.

Trykt materiale:
Gunni Busck: De Christnes Troe (Reitzels Forlag, København 1829) (60 s.)
Gunni Busck: H.N. Clausens Forhold til Jesu Christi Kirke (København 1828) (42 s.)
Gunni Busck: Om Biskop Martensens Grundtvigianisme (Schønbergs Forlag 1863) (14 s.).
Henrik Bech: Gunni Busck. Et Levnetsløb i en Landsby-Præstegaard (1. udgave, Schønbergs Forlag, Kbh. 1869) (330 s.) (Samling af G.B.’s breve til familie og venner, herunder Grundtvig, hvis mindedigt er trykt til indledning. Arkivet har tre eks. af 1. udgaven)
Dansk Biografisk Leksikon, artikel om Gunni Busck. s. 370
Henrik Bech: Gunni Busck. Et Levnedsløb i en Præstegaard (2. udvidede udgave, Schønbergs Forlag, Kbh. 1878) (422 s.)
Frederik Holm: Præsten Gunni Busck. To Foredrag (Holstebro 1914) (32 s.)
Biskop A.J. Rud: Gunni Busck. Ret en Hjertekristen, Kirkeligt Samfunds Julebog 1927, s. 41-67.
Tre avisartikler 1936 og 1969 om Gunni Busck og Brøndbyvester
Artikel af Søren Bülov Jensen i Stigs Bjergby kirkeblad om Gunni Busck’s første hustru Andrea Gutfeld
Steen Busck: Præsten Gunni Busck 1798-1869. (57 s.)

Billeder:
Mindre portræt af Gunni Busck, træsnit af P. Hendriksen efter maleri af P. Skovgaard 1844
(aftrykt i Henrik Bechs bog, 2. udgave, som tillige rummer et stik (s.307), udført af H.P. Hansen efter et foto af G.B. i hans ældre dage)
Stort portræt af Gunni Busck i ramme, tegning udført af ? 18?, sandsynligvis som forarbejde til maleri
Mindre stik med samme motiv.
Fotos af kirkerne i Stigs Bjergby og Brøndbyvester. Foto af Gunni Busck med familie i præstegårdshaven i Brøndbyvester sidst i hans liv (2 eks.)
Stik af præstegården i Stigs Bjergby eller Brødbyvester
Maleri i ramme af Strandvejen ved Smidstrup og ”Strandlyst”.
Foto af Juliane Marie Bech (Julie Busck) og hendes to søstre.
Foto af Juliane Marie Bech (Julie Busck) i stuen, sandsynligvis på ”Strandlyst”
Foto af samme ”Faermoer i sin Stue”, skænket af Nanny Busck (f. 1888)
To papstykker med påklæbede fotos af Brøndbyvester kirke, Gunni Busck’s gravsted, Gunni Busck og hustru samt hans svigerinder ”Mally” (1816-99) og Nanny Bech (1819-98)
Foto af Mally og Nanny Bech i flot interiør
Portræt af Henrik Callisen (1743-1824), stik udført 1778 af P.C. Abildgaard
Portræt af Herman Bech (1789-1842), usigneret og udateret stik
Foto af Hermann Bechs familiegravsted med Bissens monument (2001 v. Gunni Busck)
Foto af buste af Henrik Bech, præst i Tranebjerg på Samsø
Stik af Julius Buscks og tante Mines Sæbygård
Silhuetklip i ramme af brødrene Gunni og August Buscks børn 1839 (originalen fandtes i 1974 hos Arne Busck (f. 1903).
4. slægtled f.f. ”Benzonsejelinjen”: August Busck (1806-1869) m. efterkommere og svigerfamilie Secher

1. Leifs kirkebogsudskrifter om August Busck og Gunni Julius Busck
2. Mappe med Harald Mohrs og Rias slægtstavler og korrespondance
3. Oplysninger om slægten fra Arnold Busck (1871-1953)
4. Bestallingsbrev og ordenspapirer for Theodor Busck (1830-1903)
5. Avisudklip om Helge Busck 80 år.
6. Gamle breve tilsendt Ria af Harald Mohr (1893-1974).
7. Breve til Ria fra medlemmer af Benzonsejelinjen, især Inge Anker Sørensen, f. Koppel:
8. Brev til Ria fra Dagny Mohr med diverse slægtsoplysninger.
9. Materiale om J.L. Homann, faldet ved Isted 1850.
10. Diverse kopieret materiale om den ældste slægt, vist fra H. Mohr.
11. Oplysninger fra Helge Busck om ejendommen på hjørnet af Admiralsgade og Nikolaj plads.
12. Brev af 16/1 1985 til Martin Busck Lorentsen fra rederiet J. Lauritzen om et rederi Busck i Marseilles (se den svenske slægtsbog).
13. Notat efter besøg af Alison Joyce Heydt, (f.1965) hos Steen Busck.
14. Brev 30.11.2011 til Steen Busck fra Alison Heydt med oplysninger om hendes slægt.

Trykt materiale:
Dansk Biografisk Leksikon, artikler om slægten Busck, boghandler Arnold Busck (1871- 1953), entomolog August Busck (1870- 1944) og direktør Gunni Busck (1840-1920)
Avisudklip om Helge Arnold Busck, Ole Busck m.fl.
Rigsarkivar V.A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher (København 1939).
Hans Brix: The Scandinavian Preserved Butter Company Busck Jun. & Co A/S 1874-1924 (København 1924).
Nekrolog med publikationsliste over August Busck 1870-1944 fra Proceedings of the Entomological Society of Washington D.C., December 1944.

Billeder:
Silhuetbillede af brødrene Gunni og August Buscks børn 1839 (original fandtes i 1974 hos Arne Busck, f. 1903.
Foto af Carl Busck (1831-1917) og hustru Kätty, f. Lassen (1840-1916) (udateret).
Pap med fotos af Carl Busck og Kätty på Hellerupvang.
Pap med fotos af deres søn, entomologen August Busck (f. 1870).
Pap med andre af deres familiemedlemmer.
Foto af Peter August Busck (1860-1929) (udateret).
Foto af samme med hustru.
Pap med opklæbede fotos af Fanny Elisabeth Ahrensen (1840 -1931) og Theodor Busck (1830-1903), søn af August Busck (1806-1869).
Pap med opklæbede fotos af Nelly Marie Busck (1799-1885), hendes datter Marie Luise Ahrensen (1837-1909) og dennes mand Johan Jakob Mohr (1838-1920).
Pap med opklæbede fotos af Fanny Elisabeth Ahrensen med børn og børnebørn.
Fotos af Karen Busck Hjordt (f. 1896), hendes mand Ejnar Hjordt og søster og Edith Charlotte Busck (1902-74).
Kuvert med fotos, skænket af Harald Mohr (1873-1974).
5. slægtled, ”Brøndbylinjen”, Carl Gutfeld Busck og efterkommere
1. Pjece fra Camden Arts Center, London, om udstilling af Bruce Lacey's kunst - "robotter" og malerier.
5. slægtled, ”Brøndbylinjen” England: Gunni Busck (1832-81) med efterkommere

1. Korrespondance med Petra Hartig år 2000

Billeder:
Foto af Gunni Buscks gravsted i Sutton
5. slægtled. ”Brøndbylinjen” Bojesen: Mally (f. Busck, 1845-1912) og Søren Boe Bojesen (f. 1838) med efterkommere

1. Breve fra Mally Bojesen til broderen Johs. Busck
2. Rias slægtstavler (1 bd.)
3. Rias korrespondance (2 bind)

Trykt materiale:
Avisudklip om revykongen Erik Gram-Sørensen.

Billeder:
Familiefoto i skov med adskillige Bojesener
5. slægtled. ”Brøndbylinjen”, Busck-Nielsen: Julie Gunny Marie (f. Busck, 1847-1921) og Christian Axel Nielsen (1831-1886) med efterkommere

1. Breve fra Julie Busck-Nielsen (f. 1847) til bl.a. sønnen Just Busck-Nielsen
2. ”Farmors optegnelser” (Julie Busck-Nielsens, afskrevet af Per B.-N.)
3. Breve til Ria fra Per Busck-Nielsen.

Trykt materiale:
Tanker ved en gravsten, art. af Per B.-N., Kristeligt Dagblad 8/6 1968
Billeder:
Fotos af Julie Busck-Nielsen og efterkommere
5. slægtled. ”Brøndbylinjen”: Johannes Busck (1841-1916) med søskende og svigerfamilie Refslund

1. Johs. Buscks dåbsattest 1841 og dødsattest 1916
2. Johs. Buscks notesbog fra ungdommen (skænket af Gunni Busck (f. 1932))
3. Breve fra Johs. Busck til søstrene Julie og Augusta 1906, 1908, 1910 og 1916
4. Brev 1916 fra Johs. Busck til sønnen Gunnis datter Ingenborg (f. 1902)
5. Brev 1912 til Johs. Busck fra søsteren Julie Busck-Nielsen
6. Brev 1916 fra Johs. Busck til Harald Engberg, Hundslund
7. Breve til Johs. Busck fra Carl Ploug 1864, Asta Grundtvig 1869, P.L. Skræppenborg 1872, Rasmus Lund 1873, Christoffer Bågø 1875 og H. Nutzhorn 1882
8. En række manuskripter, flere hele hæfter, af Johs. Busck mest om kirkelige forhold, mange af dem udaterede, flere uden titel
9. Brev ca. 1875 til Johs. Busck efter købet af Klevanggård
10. Brev 1906 fra Anne Busck, f. Refslund til datteren Nanny
11. Breve ca. 1905 til Johs. Busck fra præsten Peder Thisted om kirkelovforslaget
12. Leifs notater om Johs. Busck
13. Leif om Johs. Buscks udseende og interesser
14. Ria om sin farmor Anne og farfar Johs. Busck
15. Leifs notater om slægten Refslund
16. Leifs notater om slægten Tilgaard
17. Rias notater om slægten Refslund
18. Kopier fra Agerskov kirkebog vedr. slægten Refslund
19. Bunde Refslunds dagbog 1850
20. Breve fra Jakob Refslund 1924
21. Nanny Busck om sin far Johs. Busck (kommentar til Refslund Poulsens bog)
22. Jens Gunni Busck (1915-2000) om sin farfar Johs. Busck
23. Notesbog dat. 1919 tilhørende Andrea Busck (1842-1927), Johs. Buscks søster
24. Brev 1869 fra Andrea Busck til hendes mor bl.a. om søsteren Augusta
25. Journal ført af Julius Theodor Busck (1844-74), Johs. Buscks bror.
26. Breve fra Nanny Augusta Busck (1853-1927) (”Augustamor”, Johs. B.’s søster)
27. Brev fra Augustamor til Nanny Busck (f.1888)
28. Salmer ved ”Augustamors” begravelse 1927

Trykt materiale:
Johs. Busck: Forslag til Lov om Folkekirken (Gjellerup, Kbh. 1905) (3 eks.)
Johs. Busck: De folkekirkelige Værdier, Holbæk Amts Venstreblad 5/4 1906
Nekrolog om Johs. Busck, Højskolebladet 1916
Augustamors nekrolog om Johs Busck i Højskolebladet 1916 (manus)
M. Refslund Poulsen: Minder (Det danske forlag 1949) (anskaffes i fotokopi)
Nanny Busck: Mit barndomshjem i Friheden (vist fra Stigs Bjergby kirkeblad)
Diverse avisudklip om M Refslund Poulsen og red. Chr. Refslund
Pjece om Bovlund kirke.
Steen Busck: Johannes Busck. Tømrer, landmand og idealist 1841-1916 (58 s.)
Steen Busck: Bunde Refslund, Johannes Busck og Hans Andersen. To sønderjyder og en sjællænder i kamp for danskheden. (36 s.)
I Rigsarkivet i København findes en kasse (RA4, reg.nr. 06942) med breve til og manuskripter af Johs. Busck (1841-1916), indleveret 1971 af Nanny Busck, bl.a. et erindringsskrift fra 1885. Et notat om indholdet er henlagt i arkivet her.

Billeder:
Portrætfotos i ovale rammer af Johs. Busck og Anne Refslund.
Fotos fra Johs. Buscks familiealbum, skænket af Martin G. Busck Lorentsen 1979.
Pap med opklæbede fotos af Johs. Busck og hans søskende.
Foto af Johs. Busck med familie på Klevanggård.
Foto 1888-90 i ramme af Johs. Busck, Augustamor, Anders Pedersen, Juliane Marie Busck m.fl. foran Klevanggård.
Pap med flere fotos af Augustamor og Anders Pedersen.
Familiefotos fra ”Friheden” på CD, skænket af fotograf Gunni Busck, f. 1932.
To store interiørfotos fra ”Friheden” med Johs. Busck og hans hustru henholdsvis døtre.
Foto af gården i Bovlund 1926.
To papstykker med opklæbede fotos af Refslundere.
Lille maleri i ramme af Anne Refslund som ca. tiårig.
Lille maleri i ramme af herregården Skovsbo på Fyn tilhørende Frederik Carl Gutfeld Busck (1826-92), søn af præsten Gunni Busck.
Forstørret foto af samme.
Portrætfotos af Ibsen, Bjørnson, L. Schrøder, pastor Hoff samt Grundtvig i Vartov.
6. slægtled ”Brøndbylinjen”: Gunni Busck (1875-1936) og hustru Asta Busck, f. Engberg (1877-1968)

1. Dåbsvidnesbyrd for G.B., udstedt af pastor C. Appel, Rødding 1886
2. Dagbog ført af G.B. 1889-90
3. Kuvert med breve fra G.B. til forældrene i ”Friheden” 1889-90
4. Breve fra G.B. 1892ff (ringbind)
5. Kuvert med notater af G.B. afleveret af Jens G. Busck (f. 1915)
6. Breve fra G.B. til hans hustru Asta 1898 og 1901
7. Breve 1895 fra G.B. til Asta og 1902 til søsteren Ingeborg
8. Gunni Busck’s bidrag til Engberg-vandrebog 1936 (2 eks.)
9. Omtale af Gunni Busck og skibet ”Stevns” v. hans søn Jens (f. 1915)
10. Omtale af Gunni Busck efter begravelsen 1936 v. hans svoger Gunner Engberg
11. Salmer ved Gunni Busck’s begravelse 1936
12. Diverse breve mellem Gunni Busck og hans hustru Asta 1900-1923 samt en stump af hendes brudeslør
13. Asta Buscks ”gamle ting”, skænket af hendes datter Ellen Busck, bl.a. hendes skudsmålsbog med diverse optegnelser, et skudsmål fra ”Augustamor” om hendes tjeneste på Klevanggård, en opskriftsbog og en bog med optegnelser fra hendes højskoleophold 1896
14. Brev fra Asta Busck til hendes mand om stormfloden i Esbjerg 1909 samt korrespondence herom.
15. Diverse notater om og af Asta Busck
16. Brev 1941 til Asta Busck fra Niels Bukh
17. Asta Buscks dagbøger 1936ff (med lakune i 1950'erne)
18. Breve fra Asta Busck til hendes datter Ria (ringbind)
19. Breve fra Asta Busck til hendes søn Jens (f. 1915) (gul kuvert)
20. Asta Busck: ”Barndomsminder”, skrevet på opfordring af hendes søster Helga (udateret, maskinskrevet i gul kuvert)
21. Brev fra Asta Busck 1953 om hendes møde med Gunni og om hendes begravelse, vist til datteren Ingeborg (f. 1902)
22. Gæstebog fra ”Dragshøj” 1965-67 med Rias sammendrag af Astas dagbøger.
23. Vise om Asta Busck af hendes svigerdatter Nico (f. 1915)
24. Korrespondance om Asta Busck 1968
25. Mormor Asta Busck, diverse notater (Ria). 26. Leifs og Rias notater om Gunni Busck. 27. Breve fra Gunni Busck til hans forældre og Asta 1880’erne til 1936 findes hos Britta Busck Andersen.

Trykt materiale:
Sang ved Gunni og Asta Buscks bryllup 24.3.1901 (vist af hendes far H. Engberg)
Artikler i Dansk Fiskeritidende (findes og kopieres)
Asta Buscks brev til Gunni Busck om stormfloden, ”Sjæklen”
Steen Busck: Asta og Gunni Busck. En fisker og hans kone 1875-1936 (67 s.)

Billeder:
Kuvert med fotos af Gunni Busck
Kuvert med fotos af Asta Busck, f. Engberg
Kuvert med familiefotos af Gunni og Asta Busck med børn og børnebørn
Familiefoto i ramme fra Gunni og Asta Buscks bryllup 1901 i Hundslund præstegård
Foto af Gunni og Asta Buscks gravsted på Vestre Kirkegård i Århus
Fotos af skibet ”Stevns”.
Foto af Gunni Busck som ældre i naturen.
Engberg/Læssøe (Asta Buscks slægt)

1. Breve fra Signe Frederikke Engberg, født Læssøe (1850-1889) til hendes datter Asta, som er på tur til København.
2. To breve fra faderen Harald Engberg (1850-1932) 1897 og stedmor Elfride, udateret, til Asta.
3. Brev fra Harald Engberg til vennen J.H. Engberg efter hans hustru Signes død.
4. Udateret brev fra Harald Engberg til sønnen Gunner Engberg.
5. Brev 28/10 1940 til Ingeborg Busck-Jensen fra ”Lille Bedstemor” Elfride Engberg.
6. Breve til Ria fra samme med vedlagt slægtstavle over Knudsenslægten.
7. Omtale af Harald Engberg af Carl Hermansen
8. ”Faders sidste dag i Hundslund kirke” af datteren Fride Engberg Miller
9. Harald Engbergs kirkebøn
10. H.E.: Minder fra Tostrup, Kirkeblad for Tostrup sogn 1923
11. Evald Tang Kristensen om Hemmet og H.E. i Minder og Oplevelser bd. 3
12. Steen Buscks korrespondance med Axel Engberg Pallesen vedr. ny udgave af Engberg slægtsbogen.
13. Joakim Gudbjartasons Saga, optegnelser af Gunni og Asta Busck om ”Onkel Joakim”, skrevet 1936.
14. Asta Bucks barndomsminder fra Hemmet.
15. Rias optegnelser om slægten Læssøe.

Trykt materiale:
Maja Lykke: Pastor Harald Engberg, Hundslund, Kirkeblad ?, dat.. 1970
Avisomtale af Harald Engberg ved 80 årsdagen (?)
Nekrologer over Harald Engberg.
Civilingeniør J.F. Engberg: Om Hundslund Sogns Præster efter Reformationen (om hans far H.E., s.108-112

Billeder:
Portrætfotos i ramme af Harald Engberg og Signe Frederikke Læssøe.
Fotos af Harald Engberg (1850-1932).
Fotos af Signe Frederikke Engberg, født Læssøe (1850-1887).
Foto af Elfride Mathilde Engberg, født Knudsen (1864-1946), Harald Engbergs anden hustru.
Foto af Holger Engberg (1880-1968), søn af Harald Engberg.
Foto af Charlotte Samsøe Lund, født Engberg (1848-1913), Harald Engbergs søster.
Gunnar A. Engberg (f. 1905).
Familiefoto af Johan Engberg og Dorthea Bang m.fl. i Hjerm præstegård.
Foto af Signe Frederikke Læssøes grav på Hemmet kirkegård.
Foto af Harald Engbergs gravsten på Hundslund kirkegård.
6. slægtled. ”Brøndbylinjen”: Gunni Buscks søskende Ingeborg, Julie, Johannes, Bunde, Nanny og Karen Busck (Lorentsen)

1. Breve fra Ingeborg Busck (1873-1963) til søsteren Nanny og til Ria.
2. Brev til Ingeborg Busck fra Johanne Begtrup.
3. C.O. Grøns tale ved Ingeborg Buscks bisættelse.
4. Poesibog (”Album”) for Julie Busck (1877-1952).
5. Sømandsbreve til Julie og Karen Busck på sømandshjemmet i København.
6. Brev 1905 fra Julie Busck til moderen.
7. Brev 1941 fra Julie Busck alias ”Faster Ulla” til Leif og Britta Busck-Jensen.
8. Brev til Julie Busck fra Niels Bukh.
9. Omtale af Julie Busck (”Faster Ulla”) efter hendes død (v. Ria el. Ingeborg?).
10. Breve 1902 fra Johannes Busck (1879-1902).
11. Brev 1899 (?) til Johannes Busck fra Gunner Engberg.
12. Omtale af Bunde Busck (1883-1965) efter hans død (Ria el. Ingeborg?).
13. Breve til Nanny Anne Busck (1888-1987) fra bl.a. hendes fastre.
14. Breve fra Nanny Busck til Asta, Gunni og Bunde Busck.
15. Brev fra Nanny Busck til Ria om slægtens ældre medlemmer.
16. Breve fra Nanny Busck til Jens Gunni Busck (1915-2000).
17. Breve fra Nanny Busck til Steen Busck (f. 1939).
18. Diverse om Nanny Busck (gult læg).
19. Diverse papirer om Karen Busck (1891-1978).
20. Notesbog for Karen Busck (1900).

Billeder:
Kuvert med papir med opklæbede fotos af hele søskendeflokken samt diverse fotos af Ingeborg Busck (1873-1963) (2 eks.), Bunde Busck (1883-1965) med hustru Margrethe og Nanny Busck (1888-1987)
Foto af Gunni og Bunde med fastrene Augustamor og Andrea på Klevanggård (2 eks.)
Kuvert med fotos af Julie Busck (1877-1952) og Karen Busck (1891-1978) med ægtefæller, skænket af Martin G. B. Lorentsen
7. slægtled. ”Brøndbylinjen”: Børn af Gunni Busck (1875-1936) og Asta Busck, født Engberg (1877-1968)

Ingeborg (”Inna”) Busck (1902-1998):

1. Beretning af Ingeborg Busck-Jensen om familiens historie indtil 1912.
2. Breve til Ria fra Ingeborg Busck-Jensen.
3. Breve til Steen Busck fra Ingeborg Busck-Jensen og hendes datter Britta Busck Andersen.
4. Foto af Ingeborg Busck-Jensen på Capri.

Esther Underbjerg (1903-1985):
1. Om Esther Underbjerg af Ingeborg Busck-Jensen.
2. Sang til Esther Underbjergs 80 årsdag af Ingeborg Busck-Jensen.
3. Notater efter samtaler med Esther Underbjerg v/ Steen Busck.

Ria (Fride) Gravsholt Lervad (1904-1994):
1. Om Marinus Gravsholts død.
2. ”Særlige breve”.
3. Breve til Ria fra datteren Asta.
4. Breve fra de færøske venner Benedikt og Sofia.
5. Udklip m.v. om billedtæppe med Iver Krabbes gravsten.
6. Breve fra Ria til Steen Busck.
7. Foto af Ria ca. 1930.
8. Foto af hendes mand Marinus Gravsholt.
9. Samling af Rias forarbejder til Bogen om slægten Busck.
10. Fem fotoalbums: 1) Ria med diverse slægtninge. 2) Rias søskende med børn I, 3) Do. II, 4) Søskendetræf på Krabbesholm ff. 1947-73, 5) Dragshøj, forældre og søskende.

Anne Busck (1905-1994):
1. Breve fra Anne til Sigrid og Steen Busck.
2. ”Annes papirer” ved Jens G. Busck (diverse økonomi).
3. Nekrolog og dødsannonce.

Harald Gunni Busck (1907-1991):
1. Breve til hans bror Jens G. Busck.
2. Udklip om hans søn Ole G. Busck som skuespiller.

Johannes G. Busck (1910-1986):
1. Brev 1974 til Nico Busck.
2. Breve 2006 til Steen Busck fra Inna Busck.
3. Fotos af Inna med forældre og børn 1979-83

Julie Arnfred (1912- 1989):
1. Breve 1962-64 fra Julie til Nico og Jens G. Busck.
2. Breve til Ria.
3. Læg om Karlsgård i Halland.

Jens G. Busck 1915-2000:
Større arkiv hos Steen Busck.

Ellen Busck, f. 1920:
1. Breve til Steen Busck.
2. Notat om hendes liv efter samtale med Steen Busck.

Billeder:
Rias album med fotos fra slægtsmøder på Krabbesholm og i Sundby Mors.
Gruppefoto fra Sundby Mors 1962.
Album med fotos fra sejlturen med W. Klitgaard (Stevns) fra Skive til Aalborg 1998.
Busckarkivets bogbestand

Ria Gravsholt Lervad: Bogen om slægten Busck. Brøndby og Bojesen-linjen. Benzonsejelinjen. Oluf Busck-linjen (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1975) (3 eks.).

V.A. Secher: Meddelelser om slægten Secher (Siker), 2. udg. v/ Knud Secher (Høst og Søn, København 1939).

A. og J. Engberg: Familien Engbergs Stamtavle. Efterkommere af Provst Jesper Jensen Engberg (1599-1668) (København 1927).

Lissa Haar, Jørgen Engberg og Jens Engberg (red.): Slægtsbog for den gren af familien Engberg, der nedstammer fra vor bedstefar Jacob Frederik Engberg, der 1866-77 var sognepræst i Tostrup-Uggerløse (Horsens 1957) (4 eks.).

Slægtsbog for familien Engberg efter Jackob Frederik Engberg, rev. af Axel Engberg-Pallesen og Uffe H. Engberg (århus 1996) (10 eks.).

Nicolaj Bøgh: Signe Læssøe. En Levnedsskildring (København 1877).

Kirsten Dreyer (udg.): H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds (København 2005), 2 bind.

Henrik Bech: Gunni Busck. Et Levnedsløb i en Landsbypræstegaard (Kbh. 1869).

Frederik Holm: Præsten Gunni Busck. To Foredrag (København 1914).

Biskop A.J. Rud: Gunni Busck. Ret en Hjertekristen, Kirkeligt Samfunds Julebog 1927, s. 41-67.

Gunni Busck: De Christnes Troe (København 1827).

Jørgen Duus: Silhuetter (Nyt nordisk forlag Arnold Busck,København 1998).

Hans Brix: The Scandinavian Preserved Butter Company Busck Jun. & Co A/S 1874-1924 (København 1924).

Gunni Busck 1875-1936. Dagbøger og breve 1889, 1890, 1897 og 1909 (indbundet eksemplar ved Gunni Busck 2009).

Børge Dam-Hansen: W. Klitgaard (Frederikshavn 1991).

August Busck: Ja….? København 1906).

Herman Bechs Bibel (København 1819).

Jesu Christi Nye Testament (Kjøbenhavn 1822) (Juliane Marie Buscks eksemplar).

Das Neue Testament v/ Martin Luther (Leipzig 1818).

The Holy Bible (London 1923).

L’histoire du vieux et du nouvaux Testament (Wien 1790).

Kingos Salmer (Dorothea Buscks, senere tante Mines eksemplar).

Psalmebog for Kirke og Hjem (København 1925).

N.F.S. Grundtvig: Sang-Værk til den danske Kirke-Skole (København 1873).

N.F.S. Grundtvig: Roskilde-Riim (Kjøbenhavn 1814).

H.P.B. Barfod: Minder fra gamle grundtvigske Hjem (København 1923), 2 bind (om bl.a. præsten Gunni Buscks hjem i Brøndbyvester).

C.J. Brandt: Legender (København 1876).