Busckarkivets indhold juli 2010
Slægtsarkivet opbevares for tiden hos
Steen Busck,
Toftefaldet 5, 8240 Risskov,
tlf. 86214066,
e-mail: busck@webspeed.dk.
Indsamlingen af arkivet er indledt 1939 af Leif Busck-Jensen (1925-1956) og efter hans død fortsat af hans moster Ria Gravsholt Lervad (f. 1904). Mange har gennem årene ydet bidrag fra deres gemmer til arkivet, især Nanny Busck (f. 1888), Leifs mor Ingeborg Busck-Jensen (f. 1902) og Martin Gunni Busck Lorentsen (f. 1922).
Ria, som i 1975 udgav Bogen om slægten Busck, udarbejdet med udgangspunkt i Leifs slægtstavler, lod arkivet gå videre til Steen Busck, som overtog det efter hendes død 19? . Der er siden tilgået en del bøger og billeder, men ikke mange papirer fra de ældre slægtled. For de senere slægtleds vedkommende domineres arkivet af naturlige grunde af papirer og billeder fra ”Brøndbylinjen”, især Johs. Busck (f. 1841) og hans efterkommere Gunni Busck (f. 1875), dennes datter Ria Gravsholt Lervad og hendes søskende. Der findes et stort materiale uden for arkivet hos Rias søskende og deres efterkommere, specielt hos Leifs søster Britta (f. 1929) og hendes mand Niels Snedevind Andersen, Vordevej 5, Løgstrup.
Arkivet er ordnet efter slægtled efter de samme principper, som Ria har anvendt i sin slægtsbog. Slægter, som Busckerne er blevet gift ind i, registreres samlet under det slægtled, hvor ægteskabet er indgået. Andre grene end ”Brøndbylinjen” fra og med Johs. Busck registreres samlet uden for denne gren af ”Brøndbylinjen”.
1., 2. og 3. slægtled (Ole Andersen, Mathias Olsen og Gunni Olsen Busck)

1. Brev af 4.5.1928 fra Personalhistorisk Institut, Kultorvet 4, Kbh. til læge Gunni Busck (1872-1964) med delvist fejlagtige oplysninger om dennes ældste slægt
2. Notater af Ria
3. Leifs notater om Mathias Olsen Busck (1739-1802) og hustru
4. Karen Busck-Lorentsens notater om Just Ludvigsen m.m.
5. Leifs notater om Peder Olsen Busck
6. Leifs notater om Peder Bech og hustru
7. Leifs notater om Ole Andersen Busck
8. Leifs og Rias notater om Just Ludvigsen m.m.
9. Leifs notater 1942 om Gunni Olsen Busck (1765-1821)
10. Leifs notater om Gunni Olsen Buscks bror Oluf Busck

Trykt materiale:
Jørgen Duus: Silhuetter. Skygger på væggen (Nyt nordisk forlag. Arnold Busck, København 1998) med nedennævnte silhuetklip (s.109)
Billeder:
Malet portræt af Dorothea Busck, f. Ludvigsen (usigneret og udateret, nok efter 1821) (skænket til arkivet af Bente Busck Lorentsen (1961-))
Foto af Gunni Buscks gravsted på Assistens (2001 v. G. Busck, f. 1946)
Silhuetklip af Just Ludvigsen (1742-1818) og hustru, udført af Joachim Weitlandt 1788
Foto af Just Ludvigsens gravsten på Assistens kirkegård
Stik af skibet ”Dorothea”, tilhørende Just Ludvigsen (med fotokopier)
Pap med fotos af Oluf Buscks efterkommere af slægterne Ahrensen og Mohr
(se Benzonsejelinjen)
4. slægtled “Brøndbylinjen”: Gunni Busck (1798-1869) m. svigerfamilie Bech

1. Leifs uddrag af Elvius’ præstehistorie s. 79
2. Leifs notater af kirkebøger om G. Busck og hustru
3. G.B.’s selvbiografi på latin 1824 (Vitæ Candidatorum i sjæll. bispearkiv)
4. Uddrag af kaldsbrev til Stigsbjergby 1824
5. G.B.’s optegnelse om familien 1860
6. Breve 1864, 1866, 1867, 1868 og 1869 fra G.B. til hans søn Johannes
7. Brev 1869 til sønnen Julius
8. Juliane Marie Bechs dåbsattest 1815
9. Juliane Marie Bechs optegnelse om familien i sin bibel
10. Brev 1869 fra Juliane M. Busck til søsteren Nanny Bech
11. Brev 1885 fra Juliane M. Busck til børnebørnene Ingeborg og Gunni
12. Brev 1892 fra Juliane M. Busck til sønnedatteren Julie Busck (f.1877)
13. Digt af Welhaven 1889 (?) om Juliane M. Busck
14. Ord af Jonas Lie om Juliane M. Busck
15. Aftensang af tante Mally (?)
16. Afskrift af G.B.’s skøde på Strandlyst 1854
17. Brev 1859 til G.B. fra enkedronning Caroline Amalie
18. Udskrift af Træk fra Brøndbyvester i Tredserne om bl.a. Ernst Trier
19. Meddelelse 1869 fra grosserer Gunni Busck om faderens død
20. Salmer ved G.B.’s jordefærd
21. Juliane Maries optegnelse om sin afdøde mand 1869
22. Grundtvigs mindedigt om G.B.
23. Augustamors ”Minder fra G.B.’s hjem”
24. G.B.’s descendens ved dep.chef Gunni Busck-Nielsen
25. Salmer ved Julie (ane Marie) Buscks jordefærd 1896
26. Leifs og Rias optegnelser om slægterne Bech og Callisen
27. Slægtstavle over Herman Bech og Marie Amalie Callisens descendenter

Trykt materiale:
Gunni Busck: De Christnes Troe (Reitzels Forlag, København 1829) (60 s.)
Gunni Busck: H.N. Clausens Forhold til Jesu Christi Kirke (København 1828) (42 s.)
Henrik Bech: Gunni Busck. Et Levnetsløb i en Landsby-Præstegaard (1. udgave, Schønbergs Forlag, Kbh. 1869) (330 s.) (Samling af G.B.’s breve til familie og venner, herunder Grundtvig, hvis mindedigt er trykt til indledning. Arkivet har tre eks. af 1. udgaven)
Dansk Biografisk Leksikon, art. om G.B. s. 370
Henrik Bech: Gunni Busck. Et Levnedsløb i en Præstegaard (2. udvidede udgave, Schønbergs Forlag, Kbh. 1878) (422 s.)
Frederik Holm: Præsten Gunni Busck. To Foredrag (Holstebro 1914) (32 s.)
Tre avisartikler 1936 og 1969 om G.B. og Brøndbyvester
Artikel af Søren Bülov Jensen i Stigs Bjergby kirkeblad om G.B.’s første hustru

Billeder:
Mindre portræt af G.B., træsnit af P. Hendriksen efter maleri af P. Skovgaard 1844
(aftrykt i Henrik Bechs bog, 2. udgave, som tillige rummer et stik (s.307), udført af H.P. Hansen efter et foto af G.B. i hans ældre dage)
Stort portræt af G.B., tegning udført af ? 18?, sandsynligvis som forarbejde til maleri
Foto af G.B. med familie i præstegårdshaven i Brøndbyvester sidst i hans liv (2 eks.)
Stik af præstegården i Stigs Bjergby eller Brødbyvester
Foto af kirken i Stigs Bjergby
Foto af Juliane Marie Bech (Julie Busck) og hendes to søstre (to eks.)
Foto af Juliane Marie Bech (Julie Busck) i stuen, sandsynligvis på ”Strandlyst”
Foto af samme ”Faermoer i sin Stue”, skænket af Nanny Busck (f. 1888)
To papstykker med påklæbede fotos af Brøndbyvester kirke, G. B.’s gravsted, G.B. og hustru samt hans svigerinder ”Mally” (1816-99) og Nanny Bech (1819-98)
Foto af Mally og Nanny Bech i flot interieur
Portræt af Henrik Callisen (1743-1824), stik udført 1778 af P.C. Abildgaard
Portræt af Herman Bech (1789-1842), usigneret og udateret stik
Foto af Hermann Bechs familiegravsted med Bissens monument (2001 v. Gunni B.)
Foto af buste af Henrik Bech, præst i Tranebjerg på Samsø
Stik af Julius Buscks og tante Mines Sæbygård
4. slægtled f.f. ”Benzonsejelinjen”: August Busck (1806-1869) m. efterkommere og svigerfamilie Secher

1. Leifs kirkebogsudskrifter om August Busck og Gunni Julius Busck
2. Mappe med Harald Mohrs og Rias slægtstavler og korrespondance
3. Oplysninger om slægten fra Arnold Busck (1871-1953)
4. Bestallingsbrev og ordenspapirer for Theodor Busck (1830-1903)
5. Gamle breve tilsendt Ria af Harald Mohr (1893-1974)
6. Materiale om J.L. Homann, faldet ved Isted 1850
7. Diverse kopieret materiale om den ældste slægt, vist fra H. Mohr
8. Oplysninger fra Helge Busck om ejendommen på hjørnet af Admiralsgade og Nikolaj plads
9. Brev af 16/1 1985 til Martin Busck Lorentsen fra rederiet J. Lauritzen om et rederi Busck i Marseilles (se den svenske slægtsbog)

Trykt materiale:
Dansk Biografisk Leksikon, artikler om slægten Busck, boghandler Arnold Busck (1871- 1953), entomolog August Busck (1870- 1944) og direktør Gunni Busck (1840-1920)
Avisudklip om Helge Arnold Busck, Ole Busck m.fl.
Slægtsbog for slægten Secher

Billeder:
Silhuetbillede af August Buscks tolv børn
Foto af Carl Busck (1831-1917) og hustru Kätty, f. Lassen (1840-1916) (udateret)
Pap med fotos af Carl Busck og Kätty på Hellerupvang
Pap med fotos af deres søn, entomologen August Busck (f. 1870)
Pap med andre af deres familiemedlemmer
Foto af Peter August Busck (1860-1929) (udateret)
Foto af samme med hustru
Pap med opklæbede fotos af Fanny Elisabeth Ahrensen (1840 -1931) og Theodor Busck (1830-1903), søn af August Busck (1806-1869)
Pap med opklæbede fotos af Nelly Marie Busck (1799-1885), hendes datter Marie Luise Ahrensen (1837-1909) og dennes mand Johan Jakob Mohr (1838-1920)
Pap med opklæbede fotos af Fanny Elisabeth Ahrensen med børn og børnebørn
Fotos af Karen Busck Hjordt (f. 1896), hendes mand Ejnar Hjordt og søster og Edith Charlotte Busck (1902-74)
Kuvert med fotos, skænket af Harald Mohr (1873-1974)
5. slægtled, ”Brøndbylinjen” England: Gunni Busck (1832-81) med efterkommere

1. Korrespondance med Petra Hartig år 2000

Billeder:
Foto af Gunni Buscks gravsted i Sutton
5. slægtled. ”Brøndbylinjen” USA: Herman Busck (1836-1913) med efterkommere

1.

5. slægtled. ”Brøndbylinjen” Bojesen: Mally (f. Busck, 1845-1912) og Søren Boe Bojesen (f. 1838) med efterkommere

1. Breve fra Mally Bojesen til broderen Johs. Busck
2. Rias slægtstavler (1 bd.)
3. Rias korrespondance (2 bind)

Billeder:
Familiefoto i skov med adskillige Bojesener
5. slægtled. ”Brøndbylinjen”, Busck-Nielsen: Julie Gunny Marie (f. Busck, 1847-1921) og Christian Axel Nielsen (1831-1886) med efterkommere

1. Breve fra Julie Busck-Nielsen (f. 1847) til bl.a. sønnen Just Busck-Nielsen
2. ”Farmors optegnelser” (Julie Busck-Nielsens, afskrevet af Per B.-N.)

Trykt materiale:
Tanker ved en gravsten, art. af Per B.-N., Kristeligt Dagblad 8/6 1968
Billeder:
Fotos af Julie B.-N. og efterkommere
5. slægtled. ”Brøndbylinjen”: Johannes Busck (1841-1916) med søskende og svigerfamilie Refslund

1. Johs. Buscks dåbsattest 1841 og dødsattest 1916
2. Johs. Buscks notesbog fra ungdommen (skænket af Gunni Busck (f. 1932))
3. Breve fra Johs. Busck til søstrene Julie og Augusta 1906, 1908, 1910 og 1916
4. Brev 1916 fra Johs. Busck til sønnen Gunnis datter Ingenborg (f. 1902)
5. Brev 1912 til Johs. Busck fra søsteren Julie Busck-Nielsen
6. Brev 1916 fra Johs. Busck til Harald Engberg, Hundslund
7. Breve til Johs. Busck fra Carl Ploug 1864, Asta Grundtvig 1869, P.L. Skræppenborg 1872, Rasmus Lund 1873, Christoffer Bågø 1875 og H. Nutzhorn 1882
8. En række manuskripter, flere hele hæfter, af Johs. Busck mest om kirkelige forhold, mange af dem udaterede, flere uden titel
9. Brev ca. 1875 til Johs. Busck efter købet af Klevanggård
10. Brev 1906 fra Anne Busck, f. Refslund til datteren Nanny
11. Breve ca. 1905 til Johs. Busck fra præsten Peder Thisted om kirkelovforslaget
12. Leifs notater om Johs. Busck
13. Leif om Johs. Buscks udseende og interesser
14. Ria om sin farmor Anne og farfar Johs. Busck
15. Leifs notater om slægten Refslund
16. Leifs notater om slægten Tilgaard
17. Rias notater om slægten Refslund
18. Kopier fra Agerskov kirkebog vedr. slægten Refslund
19. Bunde Refslunds dagbog 1850
20. Breve fra Jakob Refslund 1924
21. Nanny Busck om sin far Johs. Busck (kommentar til Refslund Poulsens bog)
22. Jens Gunni Busck (1915-2000) om sin farfar Johs. Busck
23. Notesbog dat. 1919 tilhørende Andrea Busck (1842-1927), Johs. Buscks søster
24. Brev 1869 fra Andrea Busck til hendes mor bl.a. om søsteren Augusta
25. Journal ført af Julius Theodor Busck (1844-74), Johs. Buscks bror.
26. Breve fra Nanny Augusta Busck (1853-1927) (”Augustamor”, Johs. B.’s søster)
27. Brev fra Augustamor til Nanny Busck (f.1888)
28. Salmer ved ”Augustamors” begravelse 1927

Trykt materiale:
Johs. Busck: Forslag til Lov om Folkekirken (Gjellerup, Kbh. 1905) (3 eks.)
Johs. Busck: De folkekirkelige Værdier, Holbæk Amts Venstreblad 5/4 1906
Nekrolog om Johs. Busck, Højskolebladet 1916
Augustamors nekrolog om Johs Busck i Højskolebladet 1916 (manus)
M. Refslund Poulsen: Minder (Det danske forlag 1949) (anskaffes i fotokopi)
Nanny Busck: Mit barndomshjem i Friheden (vist fra Stigs Bjergby kirkeblad)
Diverse avisudklip om M Refslund Poulsen og red. Chr. Refslund

Billeder:
Fotos fra Johs. Buscks familiealbum, skænket af Martin G. Busck Lorentsen 1979
Pap med opklæbede fotos af Johs. Busck og hans søskende
Foto af Johs. Busck med familie på Klevanggård
Foto 1888-90 af Johs. Busck, Augustamor, Anders Pedersen, Juliane Marie Busck m.fl. foran Klevanggård
Pap med flere fotos af Augustamor og Anders Pedersen
Familiefotos fra ”Friheden” på CD, skænket af fotograf Gunni Busck, Viby
To store interieurfotos fra ”Friheden med Johs. Busck og hans hustru henholdsvis døtre (2 eks.)
Foto af gården i Bovlund 1926
To papstykker med opklæbede fotos af Refslunder
Lille maleri af herregården Skovsbo på Fyn tilh. Frederik Carl Gutfeld Busck (1826-92), søn af G.B.
Forstørret foto af samme
6. slægtled ”Brøndbylinjen”: Gunni Busck (1875-1936) og hustru Asta Busck, f. Engberg (1877-1968)

1. Dåbsvidnesbyrd for G.B., udstedt af pastor C. Appel, Rødding 1886
2. Dagbog ført af G.B. 1889-90
3. Kuvert med breve fra G.B. til forældrene i ”Friheden” 1889-90
4. Breve fra G.B. 1892ff (ringbind)
5. Kuvert med notater af G.B. afleveret af Jens G. Busck (f. 1915)
6. Breve fra G.B. til hans hustru Asta 1898 og 1901
7. Breve 1895 fra G.B. til Asta og 1902 til søsteren Ingeborg
8. G.B.’s bidrag til Engberg-vandrebog 1936 (2 eks.)
9. Omtale af G.B. og skibet ”Stevns” v. hans søn Jens (f. 1915)
10. Omtale af G.B. efter begravelsen 1936 v. hans svoger Gunner Engberg
11. Salmer ved G.B.’s begravelse 1936
12. Diverse breve mellem Gunni Busck og hans hustru Asta 1900-1923 samt en stump af hendes brudeslør
13. Asta Buscks ”gamle ting”, skænket af hendes datter Ellen Busck, bl.a. hendes skudsmålsbog med diverse optegnelser, et skudsmål fra ”Augustamor” om hendes tjeneste på Klevanggård, en opskriftsbog og en bog med optegnelser fra hendes højskoleophold 1896
14. Brev fra Asta Busck til hendes mand om stormfloden i Esbjerg 1909
15. Diverse notater om og af Asta Busck
16. Brev 1941 til Asta Busck fra Niels Bukh
17. Asta Buscks dagbøger 1936ff (p.t. hos Ellen Busck)
18. Breve fra Asta Busck til hendes datter Ria (ringbind)
19. Breve fra Asta Busck til hendes søn Jens (f. 1915) (gul kuvert)
20. Asta Busck: ”Barndomsminder”, skrevet på opfordring af hendes søster Helga (udateret, maskinskrevet i gul kuvert)
21. Brev fra Asta Busck 1953 om hendes møde med Gunni og om hendes begravelse, vist til datteren Ingeborg (f. 1902)
22. Gæstebog fra ”Dragshøj” 1965-67
23. Vise om Asta Busck af hendes svigerdatter Nico (f. 1915)
24. Korrespondance om Asta Busck 1968

Trykt materiale:
Sang ved Gunni og Asta Buscks bryllup 24.3.1901 (vist af hendes far H. Engberg)
Artikler i Dansk Fiskeritidende (findes og kopieres)
Asta Buscks brev til G.B. om stormfloden, ”Sjæklen”

Billeder:
Kuvert med fotos af G.B.
Kuvert med fotos af Asta Busck, f. Engberg
Kuvert med familiefotos af Gunni og Asta Busck med børn og børnebørn
Familiefoto fra Gunni og Asta Buscks bryllup 1901
Foto af Gunni og Asta Buscks gravsted på Vestre Kirkegård i Århus
Engberg/Læssøe (Asta Buscks slægt)

1. Breve fra Signe Frederikke Engberg, født Læssøe (1850-1889) til hendes datter Asta
2. To breve, det ene 1897, fra faderen Harald Engberg (1850-1932) til Asta
3. Brev til Ingeborg Busck-Jensen fra ”Lille Bedstemor” Elfride Engberg
4. Breve til Ria fra samme med vedlagt slægtstavle over Knudsenslægten
5. Omtale af Harald Engberg af Carl Hermansen
6. ”Faders sidste dag i Hundslund kirke” af datteren Fride Engberg Miller
7. Harald Engbergs kirkebøn
8. H.E.: Minder fra Tostrup, Kirkeblad for Tostrup sogn 1923
9. Evald Tang Kristensen om Hemmet og H.E. i Minder og Oplevelser bd. 3
10. Steens korrespondance med Axel Engberg Pallesen vedr. ny udgave af Engberg slægtsbogen
11. Joakim Gudbjartasons Saga, optegnelser af Gunni og Asta Busck om ”Onkel Joakim”, skrevet 1936

Trykt materiale:
Maja Lykke: Pastor Harald Engberg, Hundslund, Kirkeblad ?, dat.. 1970
Avisomtale af H.E. ved 80 årsdagen (?)
Nekrologer over H.E.
Civilingeniør J.F. Engberg: Om Hundslund Sogns Præster efter Reformationen (om hans far H.E., s.108-112

Billeder:
Fotos af Harald Engberg (1850-1932)
Fotos af Signe Frederikke Engberg, født Læssøe (1850-1887)
Foto af Elfride Mathilde Engberg, født Knudsen (1864-1946), H.E.’s anden hustru
Foto af Holger Engberg (1880-1968), søn af H.E.
Foto af Charlotte Samsøe Lund, født Engberg (1848-1913), H.E.’s søster
Gunnar A. Engberg (f. 1905)
Familiefoto af Johan Engberg og Dorthea Bang m.fl. i Hjerm præstegård
Foto af Frederikke Læssøes grav på Hemmet kirkegård
Foto af H.E.’s gravsten på Hundslund kirkegård (2 eks.)
6. slægtled. ”Brøndbylinjen”: Gunni Buscks søskende Ingeborg, Julie, Johannes, Bunde, Nanny og Karen Busck (Lorentsen)

1. Breve fra Ingeborg Busck (1873-1963) til søsteren Nanny og Ria
2. Brev til Ingeborg Busck fra Johanne Begtrup
3. C.O. Grøns tale ved Ingeborg Buscks bisættelse
4. Poesibog (”Album”) for Julie Busck (1877-1952)
5. Sømandsbreve til Julie og Karen Busck på sømandshjemmet i København
6. Brev 1905 fra Julie Busck til moderen
7. Brev 1941 fra Julie Busck alias ”Faster Ulla” til Leif og Britta Busck-Jensen
8. Brev til Julie Busck fra Niels Bukh
9. Omtale af Julie Busck (”Faster Ulla”) efter hendes død (v. Ria el. Ingeborg?)
10. Breve 1902 fra Johannes Busck (1879-1902)
11. Brev 1899 (?) til Johannes Busck fra Gunner Engberg
12. Omtale af Bunde Busck (1883-1965) efter hans død (Ria el. Ingeborg?)
13. Breve til Nanny Anne Busck (1888-1987) fra bl.a. hendes fastre
14. Breve fra Nanny Busck til Asta, Gunni og Bunde Busck
15. Brev fra Nanny Busck til Ria om slægtens ældre medlemmer
16. Breve fra Nanny Busck til Jens Gunni Busck (1915-2000)
17. Breve fra Nanny Busck til Steen Busck (f. 1939)
18. Diverse om Nanny Busck (gult læg)
19. Diverse papirer om Karen Busck (1891-1978)
20. Notesbog for Karen Busck (1900)

Billeder:
Kuvert med papir med opklæbede fotos af hele søskendeflokken samt diverse fotos af Ingeborg Busck (1873-1963) (2 eks.), Bunde Busck (1883-1965) med hustru Margrethe og Nanny Busck (1888-1987)
Foto af Gunni og Bunde med fastrene Augustamor og Andrea på Klevanggård (2 eks.)
Kuvert med fotos af Julie Busck (1877-1952) og Karen Busck (1891-1978) med ægtefæller, skænket af Martin G. B. Lorentsen
7. slægtled. ”Brøndbylinjen”: Børn af Gunni Busck (1875-1936) og Asta Busck, født Engberg (1877-1968)

Ingeborg (”Inna”) Busck (1902-

Trykt materiale:
Billeder:
Ingeborg Busck-Jensen på Capri
Foto af Ria Gravsholt Lervad ca. 1930
Foto af Rias mand Marinus Gravsholt
Busckarkivets bogbestand
Ria Gravsholt Lervad: Bogen om slægten Busck. Brøndby og Bojesen-linjen. Benzonsejelinjen. Oluf Busck-linjen (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1975) (3 eks.)
V.A. Secher: Meddelelser om slægten Secher (Siker), 2. udg. v/ Knud Secher (Høst og Søn, København 1939)
A. og J. Engberg: Familen Engbergs Stamtavle. Efterkommere af Provst Jesper Jensen Engberg (1599-1668) (København 1927)
Lissa Haar, Jørgen Engberg og Jens Engberg (red.): Slægtsbog for den gren af familien Engberg, der nedstammer fra vor bedstefar Jacob Frederik Engberg, der 1866-77 var sognepræst i Tostrup-Uggerløse (Horsens 1957) (4 eks.)
Slægtsbog for familien Engberg efter Jackob Frederik Engberg, rev. af Axel Engberg-Pallesen og Uffe H. Engberg (Århus 1996) (10 eks.)