3. slægtled

Børn af Mathias Olsen Busck og Sidse Margrethe Jørgensdatter Stæhr

9 I Gunni Olsen Busck, født den 15. august 1765 i København, død den 11. maj 1821 i København.
Bankdirektør. Justitsråd.
Der vides intet om Gunni Busck's barndom og ungdom; men fra 1791 træffer vi ham som fuldmægtig, senere som bogholder, ved det schimmelmannske fideicommis, et kontor, der administrerede de schimmelmannske godser og fabrikker; kontorets korrespondencesprog var tysk.
I 1795 blev Gunni Busck ansat som contrabogholder ved den danske og norske speciesbank i København, en uafhængig seddelbank oprettet 1791. Hans arbejde her bestod bl.a. i at føre contrabøgerne og at medunderskrive alle de nye pengesedler, der blev udstedt (ca. 500 daglig).
Lønnen var 800 rd. årlig.
Stillingen ved speciesbanken må have betydet en forbedring i Gunni Busck's økonomiske forhold, for i 1795, d. 23. september var han i stand til at købe en byggegrund på hjørnet af Vingårdstræde (nu Nikolaj Plads) og Admiralgade for 1594 rigsdaler. Derefter opførte han den ejendom, der står endnu.
Gunni Busck havde brug for et hus, fordi han skulle giftes. Den 21. december 1796 blev han i Helligånds sogn viet til Dorothea Ludwigsen (f. 6. december 1779), datter af skibscapitajn Just Ludwigsen (1742-1818) og Birgitte Tranberg (1761-1813). Just Ludwigsen var grosserer og reder i København; han havde mange mindre skibe (bl.a. briggen "Dorothea"), som besejlede europæiske havne, og desuden ejede han ejendommen på hjørnet af Nybrogade, Knabrostræde og Magstræde.
Som sin far og sin bror var Gunni Busck med i Borgervæbningen. Han var sergent, da han i 1803 (22. april) blev udnævnt til regnskabsfører ved Københavns borgervæbning med navn af regimentsqvartermester mod at stille en kaution på 3-4000 rd; lønnen var 300 rd. årlig. Denne bibeskæftigelse beholdt han til 1808, da han blev afskediget i nåde med 100 rd. årlig pension.
Ved det kongelige bank-kontor i København skulle i 1805 ansættes en bogholder, og eftersom man kendte Busck som "en særdeles duelig og accurat bogholder", blev han antaget; hans løn blev som i speciesbanken: 800 rd. årlig. I 1810 blev han forfremmet til 2. direktør ved bankkontoret, fordi han besad "den fornødne kundskab og duelighed til denne post"; samtidig forhøjedes lønnen til 1200 rd. Han fik den 28. januar 1812 "bestalling at være virkelig justitsråd".
Om Gunni busck's og Dorothea Ludwigsens hjem vides fra Henrik Bech's bog om præsten Gunni Busck, at det var et kristent hus, og at forældrenes gudsfrygt hørte til pastor Busck's barndomsminder. Andre steder nævnes, at hjemmet var levende interesseret i den nye romantiske litteratur, og at særlig Oehlenschlägers digtning blev modtaget med begejstring.
Om Gunni Busck's økonomiske forhold vides, at han i 1805 havde 2500 rd. stående i Speciesbanken, og at han til forskellig tid har købt og solgt aktier i banken; dette kunne tyde på, at han har drevet nogen handel. Ved sin død efterlod han sig værdier til et beløb af 50.000 rd.
Gunni Busck døde fredag den 11. maj 1821 56 år gammel af brystkrampe.
Hans enke fik kgl. bevilling til at hensidde i uskiftet bo med sine 3 umyndige sønner Gunni, August og Julius (en datter, Emilie, var død som lille). Dorothea Ludwigsen døde den 31. marts 1855 og blev begravet ved sin mands side på Assistens Kirkegård.
(Kilde: Leif Busck-Jensen's optegnelser 1942).

10  Dorothea Ludwigsen, født den 6. december 1779 i København, død den 31. marts 1855 i København, datter af skibsfører og skibsreder Just Ludwigsen og hustru Mette Kathrine Tranberg.

Ludwigsens hus ved kanalen på hjørnet af Nybrogade og Knabostræde er et af Københavns ældste

(Se Gunni's og Dorotheas kæreste-"breve".)

(Familiegravstedet på Assistens Kirkegård i København)


silhuetklip af Just- og Mette Kathrine Ludwigsen


Familien Ludwigsens gravsted på Assistens Kirkegård rummer også Busck'er


Dorothea Ludwigsen

11 II  Oluf Busck, født den 20. september 1767 i København, død den 15. oktober 1824 i København.
Som sin far var Oluf Busck hjul- og karetmagermester.
Han var også i Borgervæbningen, - fra 1817 - 1823 som kaptajn.
Den 19. september 1794 blev han viet til
12  Cathrine Sophie Basse, født 1763, død 1842 i København.
6 børn: nr. 825 - 827 - 829 - 831 - 834 - 835

13  III Gunilde Cathrine Busck gift med
14 Simon Lundquist, hjulmagermester.
2 børn: nr. 835 - 836

15  IV Charlotte Amalie Busck.